คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจ - Amelia Earhart

This quote was added by raja801
สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจลงมือทำ ที่เหลือก็แค่ความดื้อรั้น ความกลัวคือเสือกระดาษ คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณตัดสินใจที่จะทำ คุณสามารถดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงและควบคุมชีวิตของคุณได้ และขั้นตอน กระบวนการก็เป็นรางวัลในตัวมันเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
kyakyo6318 65.21 93.3%
keezagt 63.98 91.9%
user989795 43.00 92.3%
seca501 7.34 80.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user989795 43.00 92.3%
user989795 29.80 84%
user989795 35.79 90.7%
user989795 38.03 95.8%
keezagt 57.79 86.2%
user989795 33.62 90.7%
keezagt 56.38 87.8%
keezagt 53.83 84.5%