Слепо куцање

This quote was added by abvgd
Поред времена које је потребно провести у вежбању, неопходно је и научити како треба правилно распоредити прсте на тастатури. Веома је битно да сваки прст и на једној и на другој руци буде подједнако активан, тако да сваки прст треба да куца само одређена слова.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy

Recently for

Name WPM Accuracy