Lennart Meri

This quote was added by vilo1
Muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib, käib natukene kiiremini kui maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ron88 83.91 100%
ron88 74.86 96.1%
ron88 65.15 93.3%
vilo1 48.74 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
ron88 74.86 96.1%
ron88 83.91 100%
ron88 65.15 93.3%
vilo1 48.74 95.6%