Pesten - Albert Camus

This quote was added by mafuso
Det finns inga katter längre. De har verkligen försvunnit, upphetsade av de döda råttorna som påträffas i stor mängd på gatorna. Enligt min åsikt är det uteslutet att katter äter döda råttor. Jag minns att mina egna katter avskydde det.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 107.68 98.7%
mafuso 106.87 99.2%
mafuso 106.07 98.3%
mafuso 106.07 100%
mafuso 104.12 98.3%
mafuso 102.98 95.6%
mafuso 102.24 98.3%
mafuso 101.51 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 94.93 95.6%
johnnordstrand 64.78 97.5%
json 26.05 90.4%
ri_ga 87.29 94.8%
mafuso 101.14 98.3%
json 14.20 89.1%
mafuso 91.95 95.2%
johnnordstrand 48.33 97.5%