Te gek om los te lopen - Bram Bakker

This quote was added by stuiter
Een van mijn gekke ooms was niet alleen opgenomen, maar richtte in dezelfde tijd met onder anderen een nu nog actieve psychiater De Gekkenkrant op. Hij kon kleurrijk vertellen over de ludieke acties die werden bedacht om misstanden in de psychiatrische zorg aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig aan de kaak te stellen.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
basthijssen 99.68 98.0%
user316647 95.20 96.2%
basthijssen 94.60 97.2%
basthijssen 94.14 97.2%
penguino_beano 93.70 96.4%
basthijssen 92.69 98.0%
basthijssen 91.18 97.5%
basthijssen 90.97 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
matrixx 54.96 93.9%
typing_home 73.15 96.2%
typing_home 69.53 91.1%
user990044 65.26 98.9%
user990044 66.06 99.1%
typing_home 83.70 95.4%
typing_home 83.70 95.6%
typing_home 78.57 96.1%