Billie Eilish- my boy

This quote was added by itsnotyah
Mijn jongen is verdacht. Hij was achterdochtig genoeg, maar nu is hij slechts een schaduw. Mijn jongen houdt van zijn vrienden zoals ik van mijn gespleten punten hou. En daarmee bedoel ik dat hij ze afknipt.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user316647 114.18 100%
user316647 105.59 95.9%
basthijssen 102.67 100%
user316647 100.05 96.3%
basthijssen 97.72 97.7%
pisum18 96.93 96.7%
basthijssen 96.89 97.2%
basthijssen 95.37 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
typing_home 70.32 92%
user990044 63.92 97.2%
user990044 65.38 98.1%
user990044 65.52 98.1%
user990044 66.05 98.1%
user104213 32.52 78.0%
user990044 66.19 99.5%
user990044 58.60 97.6%