In elk geval de doodstraf - Willem Frederik Hermans

This quote was added by gosugoyangi
Voor wie weet dat hij eenmaal sterven moet, kan er geen absolute moraal bestaan; voor hem zijn goedheid en barmhartigheid niets dan vermommingen van de angst. Waarom zal ik mij moreel gedragen, als ik toch in elk geval de doodstraf krijg.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user316647 99.88 97.6%
cicero 95.29 97.9%
jayschwawa 93.47 96.7%
basthijssen 93.41 97.9%
ferryfast 91.13 97.1%
melijill 91.11 97.9%
basthijssen 90.55 98.8%
basthijssen 89.99 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
tov3n 50.85 97.2%
user990044 66.84 99.6%
user990044 66.30 100%
typing_home 81.25 94.4%
user990044 70.39 98.8%
user990044 65.62 99.2%
user206721 56.89 96.0%
basthijssen 89.29 98.8%