Haşmet Babaoğlu - Rüyalarını Ver Bana

This quote was added by aep44
Bazen bizim aşk dediğimiz ilişkiler; birinin hekim, ötekinin hasta, birinin şaman ötekinin cin çarpmış olduğu tuhaf karşılaşmalardır. Kim demiş hasta gelinip iyileşerek çıkılan yerler sadece hastanelerdir diye...

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raptusmentis 87.68 99.5%
surat 67.32 95.9%
koochan 66.10 96.4%
cnr586 65.77 94.6%
_murat_ 63.07 89.1%
maets 61.49 87.2%
omerbustun 55.46 93.5%
omergokce 53.39 87.7%
rtx3090ti 52.05 92.6%
ayse35 51.58 98.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 62.01 95.9%
raptusmentis 68.05 100%
raptusmentis 57.76 95.5%
raptusmentis 61.92 98.1%
raptusmentis 57.59 98.1%
raptusmentis 60.77 99.5%
raptusmentis 57.94 97.2%
raptusmentis 57.45 98.6%