De acht bergen 2 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Mijn moeder, die hem had leren kennen toen hij nog een jongen was, zei dat hij ook toen al op niemand wachtte en er altijd op gebrand was iedereen in te halen die hij boven zich zag; je moest dus stevige benen hebben om jezelf in zijn ogen aantrekkelijk te maken, en lachend liet ze doorschemeren dat ze hem op die manier had veroverd. Later ging ze, in plaats van bergtochten te maken, liever in het gras zitten, of stak ze haar voeten in een beekje, of bedacht ze hoe bepaalde bloemen heten.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 109.10 97.8%
wissam 99.90 95.7%
basthijssen 98.56 99.6%
jayschwawa 93.76 97.6%
user717489 93.12 97.2%
dvorakker 91.47 95.7%
basthijssen 90.57 95.0%
basthijssen 89.89 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
tov3n 41.01 88.0%
vikashntc 32.87 92.0%
typing_home 76.97 94.3%
typing_home 82.25 96.7%
user892912 80.62 96.3%
ag1mi 68.71 98.8%
matrixx 71.75 95.2%
peachflavoredrings 57.14 92.0%