Eerste ontroering - Nescio

This quote was added by mitsjka
Ik weet nog heel goed hoe het begon. Het was in de eerste week van oktober, tegen half zes. Het is daarna nog vele malen oktober geworden en nog ontelbaar vele malen half zes geweest. Ik was toen vijftien jaar en ik zat op een bank in Artis met een korte broek aan. Er was niemand meer. Het was er zo stil en de bladeren van de bomen ritselden. In de verte kraakte het grind. Ergens werd een emmer neergezet op een houten vloer. Ik hoorde het, maar zag het niet.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bamiboy 108.23 95.3%
wissam 105.97 97.5%
jayschwawa 101.63 99.8%
barhu399 99.50 95.7%
user316647 96.75 96.5%
jayschwawa 96.60 97.1%
user316647 95.54 97.1%
dvorakker 95.35 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
typing_home 68.88 94.7%
saintpain 70.81 98.3%
typing_home 78.10 96.7%
jillwliu 62.93 96.3%
solarusss 49.80 96.0%
user990044 67.36 99.6%
typing_home 70.94 92.0%
miserableusagi 72.48 94.7%