Pogingen iets van het leven te maken 6 - Hendrik Groen

This quote was added by mitsjka
Als ik voor het einde van het jaar doodga, is dat overmacht. In dat geval zal ik mijn vriend Evert Duiker vragen om op mijn begrafenis een kleine bloemlezing te houden uit mijn dagboek. Als ik opgebaard lig in de kleine zaal van crematorium 'De Einder', netjes gewassen en gestreken, zal de ongemakkelijke stilte doorbroken worden door de raspende stem van Evert die enkele aardige passages zal voorlezen aan het onthutste publiek.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jewel_carr 97.27 95.4%
wissam 93.33 97.7%
erikvdplas 92.05 98.0%
dvorakker 91.95 98.6%
typomaniak 83.26 98.2%
dennisdemennis 83.15 93.3%
basthijssen 80.81 96.2%
basthijssen 80.62 94.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mr.pilsudzki 47.79 90.4%
user990044 61.73 99.8%
typing_home 71.22 93.9%
typing_home 71.69 93.9%
typing_home 72.43 95.1%
user295615 44.62 90.2%
tov3n 33.21 79.3%
basthijssen 74.84 95.6%