Een koffer met poep 3 - Kees van Kooten

This quote was added by mitsjka
Wat ik 's nachts had aangezien voor een verlaten parkeerterrein langs de Maas, bleek 's ochtends een bedrijvig emplacement van de Cockerill-fabrieken, maar ik moet zeggen - dat heeft wel iets, zo volgas in je pyjama.

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 112.23 95.6%
ferryfast 93.87 98.2%
wissam 93.08 97.3%
raenay 85.87 93.1%
jazz_trumpetgirl 84.35 99.1%
jazz_trumpetgirl 84.16 97.7%
jazz_trumpetgirl 83.46 97.7%
jazz_trumpetgirl 82.21 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
typing_home 71.60 93.1%
typing_home 76.32 94.7%
typing_home 75.74 97.3%
typing_home 70.82 94.3%
saintpain 70.04 99.5%
user295615 43.69 90.8%
peachflavoredrings 59.13 91.1%
yani 53.58 91.9%