Ooit en te mimmer 35 - Roald Dahl

This quote was added by mitsjka
In de dagen van de Slag om Engeland waren de piloten niet in hun normale doen. Ze waren overgevoelig, onrustig, en geprikkeld bij het minste of geringste. Ze waren snel in hun bewegingen en ogen leken nooit stil te staan. Ze vertoonden alle kenmerken van kleine, in het wild levende dieren die voortdurend leven onder de dreiging te worden besprongen door andere, grotere dieren: vlugge, schichtige bewegingen, heen en weer flitsende ogen en een luisterende blik.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
rukimakino 96.90 92.3%
wissam 95.22 97.3%
dvorakker 91.95 97.7%
melijill 90.56 97.9%
basthijssen 90.44 96.9%
massim 82.12 97.3%
pisum18 81.78 96.7%
koochan 80.71 95.1%
typing_home 79.26 95.5%
jayschwawa 78.97 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
cateye-dutch 60.86 95.5%
user444398 52.73 95.5%
typeracer_0 52.77 97.1%
user106522 76.69 94.1%
user444398 52.65 94.9%
euphoriagx 67.93 93%
skilzz 50.98 94.3%
skilzz 51.64 93.7%