Het museum - Belcampo

This quote was added by mitsjka
Ik heb mij dikwijls afgevraagd waar het toch aan ligt dat altijd en overal mensen met mij beginnen te praten. Eerst had ik er geen erg in, toen dacht ik dat hier een algemene mededeelzaamheid heerste en dat er weinig verschil bestond tussen mensen die je niet kent en mensen die je wel kende; doordat je zelf mens was, kende je meteen al je medemensen en daarmee uit. Later heb ik gemerkt dat het anders was en dat ik een uitzondering vormde. De mensen praten niet met elkaar, maar wel met mij.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user409419 110.21 89.7%
jayschwawa 98.02 98.4%
pisum18 92.94 99.2%
jayschwawa 92.71 98.8%
melijill 92.15 99.0%
dvorakker 91.29 98.0%
basthijssen 90.68 95.4%
basthijssen 90.06 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
typing_home 88.68 96.5%
user990044 68.62 99.4%
user295615 50.06 91.2%
user295615 50.98 91.8%
user295615 54.09 93.2%
tov3n 46.62 93.4%
yani 70.58 95.2%
typing_home 86.78 94.8%