Fernando Pessoa

This quote was added by typeantics
A változatosság a bőbeszédűség egyetlen mentsége. Senkinek nem szabadna húsz könyvet hagynia maga után, hacsak nem képes úgy írni, mint húsz különböző ember. Victor Hugo művei ötven jókora kötetet töltenek meg; mégis minden egyes kötetben, sőt minden egyes oldalon jelen van Victor Hugo a maga teljességében. Egy-egy újabb oldallal csak az oldalak száma növekszik, s nem a lángelme. Esetében nem termékenységről, hanem terjengősségről van szó. Mint lángelme, vesztegette az idejét: mint író, kevésbé.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87173 71.41 95.8%
koochan 62.76 95.8%
miklosabel 60.61 94.9%
hcs42 59.51 94.2%
koochan 59.29 95.8%
user627574 55.98 96.3%
miklosabel 53.14 92.4%
user627574 52.38 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
novbalu 49.22 96.7%
novbalu 41.98 96.9%
dornyika 29.52 89.9%
hcs42 59.51 94.2%
tsfr 45.46 92.6%
user627574 52.38 94.3%
user627574 47.42 91.6%
user627574 47.80 93.5%