Anton Hansen Tammsaare

This quote was added by pongand
Sõber mõtleb ikka, nagu sugulanegi, et temal on oma sõpruse või suguluse tõttu õigus midagi saada. Aga sa tead isegi, et niipea kui inimesed jõuavad õiguseni, siis pole rusikad enam kuigi kaugel. Sellepärast annan sulle nõu: kui tahad kellegagi sõbraks jääda, siis ära otsi temalt kunagi abi ega laena temalt raha.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cheatbot03 168.49 100%
pongand 96.94 98.1%
pongand 96.67 98.1%
pongand 95.22 98.1%
bogdanzuev 86.11 94.3%
kaur 85.92 94.3%
user779938 77.15 97.8%
ron88 73.18 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
rickyraun 48.33 97.2%
user505585 72.80 96.9%
user505585 66.20 95.7%
rickyraun 49.81 98.1%
rickyraun 42.17 95.5%
user505585 58.74 92.9%
bogdanzuev 86.11 94.3%
pilleriin 39.25 95.2%