Anker Jørgensen

This quote was added by cbm
Man læser og studerer, fordi man ikke kan lade være med at undersøge. Man kan studere sig til en stadig bedre argumentation for det man føler er rigtigt. Men det, der er afgørende for retningen, man vælger, det er hjertet.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nanonius 130.33 100%
williambb 102.69 98.2%
brorjk 96.16 99.1%
sabotageexe 95.60 98.7%
cim 94.72 99.6%
simon_mand 88.17 96.1%
teiser 86.89 99.1%
minhemil01 85.86 93.7%
user83106 85.56 95.3%
user83743 83.42 95.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
thecrazydane2 76.35 91.7%
thecrazydane2 70.50 92.1%
thecrazydane2 68.57 88.1%
noah3251 58.16 86.8%
langelund 59.15 91.4%
langelund 59.57 91.4%
thecrazydane 75.28 94.1%
thecrazydane 69.86 96.5%