Tacktal vid Nobelprisutdelningen - utdrag 1 - Selma Lagerlöf

This quote a été ajouté par marxvontrax
Hela hösten hade jag levat i mitt gamla hem i Värmland i den största ensamhet, och nu skulle jag nödgas träda fram bland många människor. Det var, som om jag blivit skygg för liv och rörelse där borta i ensligheten, och jag blev ängslig med tanke på att åter nödgas visa mig ute i världen. Men i grunden var det ju en så förunderligt stor glädje att få ta emot priset, och jag sökte fördriva min ängslan genom att tänka på dem, som skulle bli glada åt min lycka.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
3.4 out of 5 based on 15 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
kitto 119.55 98.9%
mafuso 112.45 97.5%
frankfrallannilsson 109.37 97.7%
sirkka 95.50 98.1%
rewlz 93.85 96.9%
fregatt 90.40 98.7%
sksksk 87.39 97.3%
pribe 87.33 96.7%
fjellander 86.17 97.6%

Récemment pour

Nom MPM Précision
jakobbq1 83.03 95.7%
jakobbq1 80.29 96.1%
jakobbq1 66.98 89.7%
jakobbq1 74.05 92.4%
ehmusik 57.06 92.1%
missery76 29.55 95.5%
missery76 33.64 96.3%
jackmeofandthrowmeintheriver 62.40 96.1%