De Kleine Prins - Antoine de Saint-Exupéry

This quote a été ajouté par vickonl
Ik weet een planeet, waar een vuurrode meneer woont. Hij heeft nooit aan een bloem geroken, nooit naar een ster gekeken. Hij heeft nooit van iemand gehouden maar altijd alleen maar optelsommen gemaakt. En net als jij zegt hij de hele dag: "Ik ben een ernstige man. Ik ben een ernstige man." En dan zwelt hij van trots. Maar dat is geen man, dat is een paddestoel!

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.7 out of 5 based on 18 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
eventlogging 170.00 100%
user590498 118.86 97.3%
baksteent 109.63 98.6%
tupacshakur 102.83 98.6%
user31326 102.29 99.7%
toet 100.61 99.2%
lmeijvogel 98.61 99.2%
mickeygoertz 96.74 98.3%
compizfox 95.80 91.5%
user24235 93.88 99.2%

Récemment pour

Nom MPM Précision
mokerdikkeklotekoter 86.29 92.8%
user537575 54.82 95.8%
user892912 79.78 97.1%
cateye-dutch 63.37 98.1%
samdj.541 47.74 97.6%
user444398 47.29 94.5%
user657994 56.41 94.0%
criticalswiler 62.07 93.8%