Λεονάρντο Ντα Βίντσι

This quote a été ajouté par vspuppy
Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Εκείνοι που βλέπουν, εκείνοι που βλέπουν όταν τους δείχνουν κι εκείνοι που δεν βλέπουν.

S'exercer sur cette citation


Noter cette citation :
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Modifier Le Texte

Modifier le titre

(Changes are manually reviewed)

ou juste laisser un commentaire


Tester vos compétences en dactylographie, faites le Test de dactylographie.

Score (MPM) distribution pour cette citation. Plus.

Meilleurs scores pour typing test

Nom MPM Précision
jimrp 58.82 100%
btg1996 57.71 95.9%
btg1996 55.60 90.8%
user366272 52.13 92.2%
jimrp 51.20 97.5%
jimrp 50.81 100%
vspuppy 49.40 90.8%
jimrp 49.27 97.5%

Récemment pour

Nom MPM Précision
pupgal 0.00 0.7%
user366272 52.13 92.2%
user366272 4.18 100%
user366272 42.63 95.9%
user366272 4.34 99.2%
btg1996 57.71 95.9%
treisintses 38.49 95.9%
jimrp 51.20 97.5%