Friedrich Nietzsche

This quote fue agregado por natromanoff
A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não poder destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade.

Tren en esta cita


Tasa de esta cita:
3.5 out of 5 based on 12 ratings.

Edición Del Texto

Editar autor y título

(Changes are manually reviewed)

o simplemente dejar un comentario:


dicaoliveira 2 semanas, 3 días atrás
A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não pode destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade.
luizasixe 1 año, 9 meses atrás
A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não pode destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a angústia mais solitária da vontade.

Pon a prueba tus habilidades, toma la Prueba de mecanografía.

Score (PPM) la distribución de esta cita. Más.

Mejores puntajes para este typing test

Nombre PPM Precisión
ferjacc 128.04 100%
ferjacc 118.38 100%
user419794 117.70 100%
ferjacc 115.54 100%
ferjacc 115.03 99.4%
ferjacc 114.82 97.6%
ferjacc 113.92 98.2%
gust4vodev 111.28 94.2%

Recientemente para

Nombre PPM Precisión
user494282 49.10 91.0%
user707954 27.47 97.0%
user102199 90.95 98.8%
user102199 101.68 96.4%
user492800 22.17 98.8%
user415864 1.76 48.8%
helencarvalho08 16.25 82.8%
gustavusbrianus 63.37 95.3%