Ouder worden - Doris Lessing

This quote was added by woordje
Ouder worden is moeilijk voor iemand die ooit welhaast arrogant trots was op haar levenslust. Ik was een aantrekkelijke vrouw vol primitieve energie en vitaliteit. Ik kon uren lopen zonder moe te worden. Ik ging elke avond dansen. Ik sliep nooit.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 14 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 141.19 100%
user590498 119.85 98.8%
user590498 112.79 97.2%
timvdwiel 111.55 97.6%
tupacshakur 110.78 96.9%
user316647 105.09 96.1%
tupacshakur 105.06 98.8%
user316647 104.78 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user990044 67.49 97.6%
typing_home 86.66 96.9%
typing_home 74.50 93.5%
user990044 60.73 97.6%
user295615 38.33 86.3%
user295615 46.28 90.4%
peachflavoredrings 59.95 91.4%
peachflavoredrings 57.28 93.2%