De gave van Katsa - Kristin Cashore

This quote was added by eefjeva
Er heerste volmaakte duisternis in deze kerkers, maar Katsa had een kaart in haar hoofd. Een kaart die tot dusverre juist was gebleken, zoals dat eigenlijk altijd het geval was met Olls kaarten. Ze liet haar hand langs de kille muren gaan en telde de deuren en gangen die ze passeerde. Toen het zover was sloeg ze af, en uiteindelijk bleef ze staan voor een opening waar een trap naar beneden zou moeten leiden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 14 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user590498 119.79 97.2%
user590498 118.84 98.6%
user590498 117.88 98.3%
tupacshakur 111.59 98.6%
tupacshakur 107.10 98.8%
tupacshakur 106.31 97.4%
tupacshakur 104.26 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
tov3n 44.39 91.4%
user103216 45.42 96.3%
typing_home 67.03 87.9%
dpaulsen2 69.69 96.5%
typing_home 80.12 94.9%
matrixx 69.62 94.1%
typecast_1 39.47 99.3%
typecast_1 39.14 98.6%