Fred Rogers

This quote was added by user32977
Armastus on kui lõpmatus. Sul ei saa olla rohkem ega vähem lõpmatust ning sa ei saa võrrelda kaht asja veendumaks, et need on võrdselt lõpmatud. Lõpmatus lihtsalt on, ning selline on minu arvates ka armastus.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
cheatbot03 168.95 100%
glevion 150.67 100%
pongand 100.91 100%
pongand 100.06 99.5%
pongand 95.69 99.0%
pongand 89.65 95.9%
geexbox 83.13 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
vang0 65.42 92.5%
fyysik 46.88 88.5%
fyysik 41.37 88.1%
vang0 64.12 95%
user505585 72.77 98.1%
sulfuric 25.86 97.2%
pongand 100.06 99.5%
bogdanzuev 76.19 92.4%