Het boek van Max Berg - Aleksander Melli

This quote was added by eefjeva
Ongelukkige mannen zonder fantasie doen kwade dingen, gelukkige vrouwen met een beetje fantasie doen aardige dingen. Gelukkige kinderen met veel fantasie doen niets. De volwassen regeringen komen en gaan, oogsten en zaaien. Maar er zijn niet zoveel volwassenen die echt iets goeds kunnen bewerkstelligen. Aardig zijn is een wetenschap. Wild worden is een kunst. Tienduizenden kinderen sterven elke dag aan sloomheid.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 18 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
glevion 143.14 98.6%
user590498 126.49 98.8%
user590498 122.64 99.0%
user590498 120.11 100%
jessori 103.93 99.5%
timvdwiel 101.46 96.1%
tupacshakur 101.17 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user892912 86.34 98.6%
tov3n 43.60 92.7%
typing_home 75.65 95.0%
tov3n 45.66 91.9%
chenille 53.20 94.6%
jazz_trumpetgirl 76.92 95.4%
matrixx 60.35 93.6%
jazz_trumpetgirl 71.07 93.7%