Omkomen - Gaius Valerius Catullus

This quote was added by vickonl
Lesbia zegt altijd slechte dingen over mij, en zwijgt nooit over mij. Moge ik omkomen als Lesbia niet meer van mij houdt. Hoezo? Omdat de tekenen hetzelfde zijn als bij mij: ik vervloek haar voortdurend, maar moge ik omkomen als ik niet meer van haar houd.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 17 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user590498 117.59 97.0%
slowmotion 114.49 100%
user590498 109.85 99.6%
tupacshakur 108.83 97.3%
benbeern 106.80 92.8%
dylanpower 105.09 98.8%
user31326 105.04 99.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
mbqg1234 61.69 94.1%
hahaimkindabadatthis 28.62 96.6%
typecast_1 35.14 98.5%
typing_home 72.43 93.4%
jazz_trumpetgirl 82.98 96.3%
jazz_trumpetgirl 70.74 93.4%
matrixx 61.65 94.9%
jazz_trumpetgirl 71.48 94.1%