Karinthy Frigyes

This quote was added by novbalu
Az emberek kezdenek büszkék lenni rá, hogy nem szoktak gondolkodni. Egy ismerősöm olyan fölénnyel és lenézéssel bizonyítgatta nekem, hogy ő nem ért engem, mintha ez reám nézve volna megszégyenítő és nem őrá nézve.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 72.84 98.2%
rage41 66.37 95.5%
rage41 59.67 92.2%
rage41 55.46 88.4%
rage41 55.08 95.1%
user627574 50.59 93.8%
novbalu 50.41 95.1%
user627574 48.58 89.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
rage41 55.46 88.4%
rage41 59.67 92.2%
rage41 66.37 95.5%
rage41 55.08 95.1%
szalaiak 72.84 98.2%
user627574 50.59 93.8%
user627574 48.58 89.5%
novbalu 50.41 95.1%