Albert Einstein

This quote was added by novbalu
Ha valaki az igazságot és a törvényszerűséget keresi, nem tehet különbséget kicsiny és nagy problémák között. Aki a kicsiny dolgokban nem veszi komolyan az igazságot, abban az emberben nagy dolgokkal kapcsolatban sem bízhatunk meg.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 79.45 96.3%
rage41 58.42 96.3%
rage41 54.69 93.1%
user627574 51.86 92.8%
novbalu 47.12 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
rage41 58.42 96.3%
rage41 54.69 93.1%
szalaiak 79.45 96.3%
user627574 51.86 92.8%
novbalu 47.12 95.1%