Orosz Bálint

This quote was added by hcs42
Egy senior fejlesztő ma már nem azért senior, mert jobban tud kódolni, hanem azért, mert jobban, hatékonyabban tud kommunikálni. Aszinkron dolgozunk, van aki távolról, minél nagyobb egy csapat, annál komplexebb a kommunikáció, a szűk keresztmetszet az információ feldolgozásának hatékonysága.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
novbalu 40.05 92.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
novbalu 40.05 92.7%