Vrouwen in tekst - Koninklijke bibliotheek

This quote was added by bbrrrrrr
'Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid' schreef Belle van Zuylen (1740-1805) aan de Schotse schrijver James Boswell. Belle werd dankzij haar vrije opvoeding een belangrijke auteur uit de Verlichting. Ze schreef uitsluitend in het Frans, waardoor haar novellen, pamfletten en brieven in Nederland weinig aandacht kregen.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
melijill 82.01 99.4%
basthijssen 78.24 95%
basthijssen 73.99 94.4%
jayschwawa 72.86 97.3%
basthijssen 72.71 96.4%
basthijssen 72.32 93.4%
user788344 71.70 95.6%
basthijssen 70.13 95.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user295615 44.65 95.6%
tov3n 39.58 93.4%
matrixx 57.32 90.6%
user990044 47.43 96.4%
yani 55.59 93.9%
dpaulsen2 57.78 95.6%
solarusss 39.64 95.3%
matrixx 52.22 93.4%