impressionisme - wikipedia

This quote was added by bbrrrrrr
Het impressionisme is een kunststroming, ontstaan vanuit de schilderkunst. De beweging had haar bakermat in Frankrijk, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Aanvankelijk ontstond ze als een revolterende beweging tegenover de toen algemeen aanvaarde en officieel door de staat erkende academische kunst. Uiteindelijk ontwikkelde het zich tot een totaal nieuwe stijltechnische conceptie die aan de wieg stond van het modernisme uit de twintigste eeuw.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
melijill 84.16 95.2%
basthijssen 82.33 95%
basthijssen 82.32 96.6%
basthijssen 81.99 94.6%
user892912 80.97 98.9%
basthijssen 80.61 92.7%
melijill 79.79 97.8%
basthijssen 79.54 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user892912 80.97 98.9%
hart 34.80 88.7%
matrixx 53.66 92.8%
matrixx 55.24 94.4%
radwan 44.67 86.0%
typing_home 64.18 94.4%
typing_home 65.08 93.2%
kai1842 55.77 94.0%