Fenomenologie van de geest - Hegel

This quote was added by bbrrrrrr
Het is een natuurlijke voorstelling dat, voordat in de filosofie de zaak zelf, namelijk het werkelijke kennen van wat naar waarheid is, wordt aangevat, het noodzakelijk is tevoren het eens te worden over het kennen, dat beschouwd wordt als het werktuig, waardoor men het absolute meester wordt, of als het middel, waardoorheen men het absolute te zien krijgt.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user316647 100.65 95.7%
user316647 99.08 95.5%
melijill 97.99 98.9%
melijill 93.33 98.4%
typing_home 87.60 97.6%
supaaah1 86.85 98.1%
typing_home 86.71 96.8%
basthijssen 86.59 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
typecast_1 38.66 98.1%
solarusss 52.05 95.7%
user79374 42.16 95.5%
melijill 97.99 98.9%
melijill 93.33 98.4%
shubham6211 46.13 91.1%
typing_home 73.29 93.3%
typecast_1 37.83 98.9%