Oskuldens tid - Edith Wharton

This quote was added by mafuso
Ty det var inte blott så att hans starka hederskänsla förbjöd honom att föra vidare sådant som delgivits honom mellan fyra ögon, utan han var även fullt medveten om att hans rykte för diskretion förbättrade hans möjligheter att få reda på det han ville veta.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 119.08 100%
mafuso 112.99 100%
mafuso 110.97 99.2%
mafuso 110.18 98.1%
mafuso 110.18 98.9%
mafuso 110.18 98.1%
mafuso 108.25 99.2%
mafuso 106.76 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
schmetfad 67.47 97.0%
johnnordstrand 60.69 95.2%
json 30.27 97.0%
mafuso 106.76 100%
mafuso 110.18 98.1%
frankfrallannilsson 104.01 95.6%
mafuso 99.55 96.3%
mafuso 95.56 96.3%