Pesten - Albert Camus

This quote was added by mafuso
Nu inser man lätt att ingenting kunde få våra medborgare att vänta sig de händelser som ägde rum på våren det året och som var, det förstod vi sedan, de första tecknen på den rad av allvarliga händelser vilkas krönika vi här tänker återge.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 121.18 100%
mafuso 118.51 99.2%
mafuso 112.91 100%
mafuso 109.47 99.2%
mafuso 109.05 99.2%
mafuso 107.42 98.4%
mafuso 106.62 99.2%
mafuso 104.29 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 102.73 96.0%
user721521 16.95 93.0%
mafuso 121.18 100%
user645006 50.81 95.2%
johnnordstrand 56.79 94.8%
mafuso 104.29 98.8%
mafuso 118.51 99.2%
mafuso 95.60 94.9%