Min självbiografi - Charles Chaplin

This quote was added by mafuso
Jag hade med ens lämnat en tillvaro i fattigdom bakom mig och skulle börja förverkliga en länge hyst dröm - en dröm som mamma ofta hade talat om, hade hängivit sig åt. Jag skulle bli skådespelare! Allt hade skett så plötsligt, så oväntat.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 112.96 100%
mafuso 110.48 99.6%
mafuso 108.94 98.8%
mafuso 108.59 99.6%
mafuso 106.97 98.8%
mafuso 104.23 98.8%
mafuso 103.48 97.5%
mafuso 100.21 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 110.48 99.6%
json 29.71 96.4%
mafuso 112.96 100%
theonos 67.39 97.1%
pantry7491 32.69 94.4%
frankfrallannilsson 93.91 95.6%
frankfrallannilsson 94.57 93.3%
json 29.56 96.7%