Min självbiografi - Charles Chaplin

This quote was added by mafuso
På lördagseftermiddagen var badhuset reserverat för småbarnen, som badades av de äldre flickorna. Det här hände förstås innan jag hade fyllt sju år och dessa badtimmar var förenade med en sjåpig blyghet; att underkasta sig skymfen att en fjortonårig flicka använde en tvättlapp över hela min lekamen gjorde mig för första gången medvetet förlägen.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 97.98 98.9%
mafuso 97.52 98.6%
mafuso 96.17 98.0%
mafuso 94.42 99.1%
mafuso 93.78 97.2%
mafuso 92.95 96.7%
mafuso 91.92 97.2%
mafuso 89.74 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
pantry7491 41.62 96.7%
theonos 68.26 98.9%
frankfrallannilsson 73.01 92.0%
johnnordstrand 55.98 96.1%
mafuso 84.15 92.8%
lynnbug 32.68 98.3%
json 13.26 91.3%
mafuso 91.92 97.2%