Rödhake - Jo Nesbø

This quote was added by mafuso
Männen i grå kostymer på andra sidan avspärrningarna som halvhjärtat försökte att inte se ut som Secret Service-agenter, som blåste upp sig, medan de scannade folkmassan, kollade för tolfte gången att mottagaren var korrekt placerad i örat, scannade folkmassan, rättade till solglasögonen, scannade folkmassan, lät blicken vila några sekunder på en fotograf med en lite för lång kameralins, fortsatte scanna, kontrollerade för trettonde gången att mottagaren satt ordentligt fast i örat.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 106.06 98.8%
mafuso 101.63 98.6%
mafuso 101.11 97.2%
mafuso 100.41 99.0%
frankfrallannilsson 100.03 99.0%
mafuso 99.90 96.4%
mafuso 98.55 97.6%
mafuso 97.24 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 82.68 94.7%
frankfrallannilsson 87.77 96.6%
schmetfad 67.66 96.7%
frankfrallannilsson 87.00 95.7%
johnnordstrand 55.97 95.5%
user489044 78.53 90.9%
mafuso 97.24 98.0%
json 15.54 95.3%