Ik wens je de nodige humor - Phil Bosmans

This quote was added by stuiter
Ik wens je de nodige humor om heel veel zaken te relativeren. Met een beetje humor kun je onmogelijke dingen mogelijk maken, zonder dat je er iets aan doet, en gaat veel onweer voorbij zonder donder en bliksem. Er zijn mensen die je nooit ziet lachen. Ze kijken alsof elke dag de wereld vergaat. We leven in een triestige wereld met al te veel triestige mensen die de zon 's morgens zien ondergaan. Humor is een goede schokbreker als je botst in het leven.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 96.03 98.9%
kurrai 94.98 95.4%
pisum18 94.28 98.1%
basthijssen 90.99 96%
pisum18 89.20 97.6%
jayschwawa 88.98 96.2%
basthijssen 88.86 98.7%
basthijssen 88.53 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user104213 40.42 84.2%
user990044 64.86 97.9%
tov3n 48.28 92.1%
user990044 67.08 99.8%
tov3n 25.25 89.1%
tov3n 45.48 90.2%
tov3n 47.09 91.1%
tov3n 38.67 84.1%