Arne Sand

This quote was added by yomakru
Jag har gått här i många år. Kanske finns det de här som inte har ägnat mig så många tankar, och i alla händelser aldrig har trott att jag har kunnat tänka tillbaka. Jag är ingen idiot. Jag vill inte göra mig bättre än jag är, men jag vet åtminstone med mig att jag inte är någon idiot.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 128.11 100%
frankfrallannilsson 123.25 99.3%
mafuso 122.14 99.0%
mafuso 120.00 98.6%
frankfrallannilsson 117.99 97.9%
mafuso 117.94 97.9%
mafuso 116.34 99.7%
mafuso 115.56 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
mellanfil 65.13 97.9%
jackmeofandthrowmeintheriver 30.66 60.8%
jackmeofandthrowmeintheriver 71.63 95.7%
mafuso 111.61 97.0%
johnnordstrand 60.74 96.0%
schmetfad 89.22 98.6%
mafuso 114.91 97.6%
adrianchristensen 47.65 91.7%