De aardappel - Irene de Vette

This quote was added by stuiter
Een goed frietje begint met een goede aardappel. 'Melige' aardappelen hebben een hoog zetmeelgehalte waardoor ze minder doordringbaar zijn voor olie. De friet wordt er krokanter van. Toch krijg je met kruimige aardappelen frieten die een wat korrelige, soms zelfs bitter smakende binnenkant hebben. Kies daarom lekkere grote bonken die het midden houden tussen kruimig en vastkokend.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user316647 94.94 97.2%
basthijssen 89.84 96.0%
user316647 87.68 95.5%
basthijssen 87.06 96.2%
basthijssen 86.82 97.0%
dvorakker 86.52 96.2%
basthijssen 86.50 99.2%
basthijssen 85.94 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user05871 35.40 94.1%
nightfusion 49.78 96.2%
matrixx 70.50 96.5%
typing_home 72.50 96.2%
typecast_1 36.60 99.2%
user316647 94.94 97.2%
koochan 77.85 97.2%
matrixx 57.94 92.5%