Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy

This quote was added by ayse35
Eğer durumunu değiştirmene kimsenin engel olmayacağını bilirsen, ayaklarını altına alarak hep aynı durumda birkaç saat oturabilirsin; ama insan bu şekilde ayakları altında oturmak zorunda olduğunu bilirse, bacaklarına kramplar girer, uzatmak istediği yere doğru bacakları çekilir ve gerilir.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nage 118.98 97%
maets 81.46 92.1%
maets 80.19 94.5%
guvenkurt 79.09 98.6%
daddy_han 76.91 95.1%
maets 72.70 89.3%
cnr586 68.71 91.5%
maets 66.77 89.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 49.65 97.3%
raptusmentis 48.46 92.4%
raptusmentis 52.50 95.1%
kazu1234 25.89 94.8%
kazu1234 22.31 89.9%
raptusmentis 62.20 94.5%
daddy_han 76.91 95.1%
maets 81.46 92.1%