De Nederlandse academicus - Willem Frederik Hermans

This quote was added by gosugoyangi
Niet genoeg kan worden herhaald dat de Nederlandse academicus, afgezien van enige vakkennis, het best kan vergeleken worden met een baviaan in smoking, een zeeleeuw met een monocle en een aktetas.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
pisum18 98.42 97.5%
pandastylezzhd 96.49 97.5%
user316647 94.06 95.2%
melijill 91.04 97.5%
typing_home 90.04 98.5%
typing_home 89.70 98.5%
melijill 87.00 94.2%
lieven93 86.79 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
tov3n 34.62 85.5%
user990044 70.37 100%
user990044 70.32 99.5%
user990044 72.78 100%
user104213 44.93 84.3%
user990044 68.13 99.0%
typing_home 89.70 98.5%
user990044 67.93 99.0%