Ga nooit terug naar een plek waar je ooit gelukkig bent geweest. - Godfried Bomans

This quote was added by gosugoyangi
Ga nooit terug naar een plek waar je ooit gelukkig bent geweest. Dat loopt altijd op een teleurstelling uit. Je hebt er in je herinnering iets bij opgeteld en dat blijkt er dan helemaal niet te zijn. En in plaats van dat er weer af te trekken, geef je die plek de schuld.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mootjenl 120.89 95.8%
jayschwawa 103.95 99.3%
ferryfast 102.56 98.2%
pisum18 102.24 98.2%
basthijssen 100.84 98.5%
user316647 98.51 97.2%
typomaniak 98.09 100%
jayschwawa 96.49 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jazz_trumpetgirl 77.48 96.4%
jazz_trumpetgirl 72.04 93.8%
typing_home 79.03 94.1%
radwan 53.80 93.8%
samdj.541 48.33 92.5%
typing_home 88.01 96.4%
matrixx 63.87 93.8%
jazz_trumpetgirl 73.34 95.1%