Bepaalde mensen - Paulien Cornelisse

This quote was added by gosugoyangi
'Er zijn hier mensen die proberen te slapen.' Daar bedoelt de spreker altijd zichzelf mee. 'Bepaalde mensen hier denken dat het normaal is om tot vier uur 's nachts op een djembé te beuken.' Daar bedoelt de spreker nooit zichzelf mee. Kortom: 'mensen' zijn we zelf. 'Bepaalde mensen' zijn de anderen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user316647 84.98 94.4%
typing_home 80.40 96.2%
user788344 78.91 96.8%
typing_home 78.65 96.2%
melijill 78.08 98.0%
ferryfast 77.84 96.5%
basthijssen 74.69 94.9%
basthijssen 74.61 92.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
typing_home 80.40 96.2%
tov3n 40.49 86.0%
typing_home 73.88 97.7%
typing_home 78.65 96.2%
typecast_1 29.04 97.4%
username153928 52.52 95.6%
typing_home 61.83 89.3%
typing_home 56.55 90.1%