Madicken - Astrid Lindgren

This quote was added by mafuso
Solen lyser så varmt, och från luktärterna på rundeln kommer den sötaste doft, humlorna surrar över gräset och förbi Junibacken flyter ån, stilla och tyst. Det känns i hela kroppen att det är sommar, tycker Madicken och plaskar med fötterna i det ljumma vattnet.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 111.10 99.6%
mafuso 108.79 99.2%
mafuso 106.94 99.2%
mafuso 106.22 99.2%
mafuso 106.22 98.1%
mafuso 105.15 99.2%
mafuso 104.80 99.2%
mafuso 104.45 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
theonos 62.66 93.6%
frankfrallannilsson 95.58 95.6%
johnnordstrand 55.23 93.9%
johnnordstrand 65.63 98.1%
mafuso 105.15 99.2%
mafuso 98.56 97.8%
mafuso 104.80 99.2%
mafuso 93.85 97.8%