Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Ale kto czci duszę rozumną, ogarniającą wszechświat i społeczeństwo, o żadną z innych rzeczy już się nie troszczy. Ponad wszystko duszę własną utrzymuje w takim stanie, aby była rozumna i społeczna i czynna, i śpieszyła z pomocą bliźniemu, który do tego samego celu dąży.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 86.79 99.3%
t0mekju1ce 85.20 99.6%
t0mekju1ce 84.28 98.9%
montezuma 83.21 99.3%
montezuma 83.08 98.5%
montezuma 82.79 98.9%
t0mekju1ce 81.06 99.6%
montezuma 80.49 96.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
livingpharaoh 26.65 95.1%
mkrzempek 55.97 90.4%
slord 20.63 94.2%
kondziu3216 59.26 96.5%
t0mekju1ce 79.90 98.2%
kondziu3216 55.34 94.8%
t0mekju1ce 84.28 98.9%
kondziu3216 56.22 95.8%