De acht bergen 3 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Ook als ze bovenop een berg stond, vond ze het vooral leuk om naar de toppen in de verte te kijken, te denken aan die uit haar jeugd en zich voor de geest te halen wanneer ze daar was geweest en met wie, terwijl mijn vader, eenmaal op een top aangekomen, werd overvallen door iets van teleurstelling en alleen nog maar naar huis wilde. Ik denk dat het tegengestelde reacties waren op eenzelfde gevoel van nostalgie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bamiboy 115.09 97.0%
sebs89 114.18 97.0%
bamiboy 110.58 96.7%
wissam 100.50 97.4%
cicero 98.70 97.4%
basthijssen 92.08 99.5%
cicero 91.82 95.6%
jayschwawa 91.62 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
saintpain 66.78 97.6%
user990044 68.55 100%
typing_home 85.31 97.6%
tov3n 49.44 89.5%
user990044 66.94 98.3%
user295615 52.09 93.5%
matrixx 73.66 93.5%
username153928 65.75 95.0%