De acht bergen 1 - Paulo Cognetti

This quote was added by mitsjka
Mijn vader had in de bergen zo zijn eigen manier van wandelen. Daar was weinig meditatiefs aan, het was een en al eigenzinnigheid en bravoure. Hij klom zonder zijn krachten te doseren, ging altijd met iemand of iets de strijd aan en als hij het pad te lang vond, klom hij gewoon recht omhoog. Als je met hem mee was, was het verboden te pauzeren en verboden te klagen over honger, vermoeidheid of kou, maar een lied zingen mocht wel, vooral als het onweerde of als er dichte mist hing.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 105.19 97.8%
wissam 101.51 98.2%
wissam 101.12 95.8%
bamiboy 100.88 94.4%
user316647 96.62 96.6%
user316647 96.30 95.7%
user316647 95.56 94.8%
basthijssen 93.37 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
typing_home 78.19 91.9%
user892912 86.20 97.2%
davidsjyun 80.85 94.4%
saintpain 67.25 96.4%
typing_home 75.37 94.9%
user990044 66.95 97.4%
user206721 54.85 95.7%
user990044 69.37 99.0%