Dolfje Weerwolfje - Paul van Loon

This quote was added by mitsjka
Midden in de nacht schoot Dolfje overeind in bed. Even wist hij niet waardoor hij wakker werd. Er gebeurde iets belangrijks, dat wist hij zeker. Iets in hem was veranderd. Maar wat? Plotseling scheen een manestraal door een kier in het gordijn, precies in zijn gezicht. Een zilveren lijn liep van Dolfjes voorhoofd over zijn neus naar zijn kin. Toen wist Dolfje het! Hij was jarig! Dit was natuurlijk het teken dat hij vandaag precies zeven jaar was.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 97.08 97.8%
user316647 95.75 96.0%
jpvloeimans 94.91 97.6%
user316647 94.23 96.8%
pindab0ter 94.19 93.8%
wissam 93.09 97.0%
basthijssen 91.60 97.6%
basthijssen 90.85 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
typing_home 64.06 93.8%
saintpain 67.22 97.2%
saintpain 66.67 97.2%
user104213 39.16 83.9%
tov3n 37.81 90.3%
user295615 48.86 92.4%
user295615 42.99 91.1%
tov3n 34.79 86.4%