Pogingen iets van het leven te maken 5 - Hendrik Groen

This quote was added by mitsjka
Ik word nog depressief van mezelf, dacht ik. Toen heb ik het besluit genomen om ook iets van de ware Hendrik Groen te laten horen: precies een jaar lang zal ik mijn ongecensureerde kijk geven op het leven in een bejaardenhuis in Amsterdam Noord.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 136.38 100%
dvorakker 99.69 99.2%
ned1230noskip 98.22 91.1%
user316647 97.59 96.1%
user316647 97.54 96.5%
user316647 97.06 96.9%
dvorakker 95.39 100%
jpvloeimans 91.28 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
tov3n 47.03 93.2%
tov3n 47.89 95.0%
mr.pilsudzki 47.18 93.9%
saintpain 69.38 98%
typing_home 76.64 94.2%
user104213 41.83 86.1%
user990044 64.41 99.2%
user295615 47.73 94.6%